Család-és rendszerfelállítás

"A családfelállítások során világossá válik,mennyire hatalmas erők működnek a családokban......
A felállítások azt is megmutatják,hogy mennyire erősen összefonódik az életünk olyan sorsokkal,amelyekről részben nem is tudunk.
Ez sokszor óriási távlatokra is kihat,mert valamennyien kivesszük a részünket az egész emberiség szenvedéséből.
Úgy gondolom,hogy nagyon sok lelki probléma azzal is
összefügg,hogy valaki lemerül ebbe a nagy szenvedésbe,
ezekbe a mély és sokrétű sorsokba,és részvéttel telve
érdeklődni kezd irántuk....."

A CSALÁDFELÁLLÍTÁS MENETE:

A családfelállítás csoportos formában történik, de egyéni családfelállításra is van lehetőség. A családfelállításon kétféle módon lehet részt venni, kliensként és segítő képviselőként.

Családfelállítás csoportban: A kliens,aki a családfelállítást kéri,röviden elmondja a problémáját és néhány információt ad magáról és a családjáról.Ha valaki nem akarja a csoport előtt elmondani a problémáját,akkor lehetőség van arra,hogy elvonuljon az állítást vezetővel és négyszemközt beszéljék azt meg.Tapasztalataim alapján,sokszor célravezetőbb az állítást kérőnek csak a terapeutának elmondani a problémát,mert így teljesen ki lehet zárni azt,hogy a segítő részt vevők saját gondolataikat,véleményüket fejezzék ki a családfelállítás során.A terapeutának fontos észre venni és leállítani az olyan folyamatokat amikben a segítő résztvevők saját véleményüket próbálják kifejezésre juttatni a felállítás során. Az állítást vezető terapeuta felkéri az állítást kérőt,hogy a csoport tagjai közül válassza ki a résztvevőket,akik majd megjelenítik őt és a témájához kapcsolódó személyeket. Majd a kliens elhelyezi a kiválasztott személyeket a térben. Minden alkalommal bebizonyosodik,hogy teljesen idegen emberek pontosan át tudják érezni,elmondani,hogy érzik magukat a lelkük mélyén érintett családtagok. Az állítást kérő pedig külső szemlélő marad. A kiválasztott segítő résztvevők feladata annyi,hogy engedjék át magukon a tér erejét,ne akarjanak semmit,ne akarjanak segíteni,megoldást keresni,csak figyeljenek az érzéseikre. Csendben, összeszedetten mutassák meg a bennük felbukkanó érzéseket mozgással ,az állítást vezető kérésére, szóban is elmondják amit megtapasztalnak az állítás közben. Egy idő múlva kirajzolódik,hogy hol van elakadva az energia,mi a probléma,mi a helyes megoldás.Oldó mondatok segítik a hatást.Ezeket az oldó mondatokat,nem az állítást vezető találja ki,csak érzékeli őket miközben kapcsolatban áll az állítást kérő lelkével és az erőtérrel,amelyben mindezek mozognak.
A kliens beáll a helyére,hogy megtapasztalja,átélje a lehetséges megoldást. Ez általában felkavaró, de megtisztító és feszültségoldó hatású.
Minél kevesebb beszéd van az állítás során és a mozgásra fektetünk több hangsúlyt,annál világosabban látjuk meg a lényeget.

 Családállítás egyénileg: Az egyéni állítás esetén lehetőség van arra,hogy az állítást kérő maga "bújjon bele" valamennyi képviselő "bőrébe". Így személyesen tapasztalja meg azt amit a csoportos állításban mások éreznek. Ebben az esetben szembesül saját döntései, tettei másokra gyakorolt hatásával.

Az egyéni családállításnak két módja van:"bábukkal" dolgozunk és folyamatosan megbeszéljük, mit látunk, vagy egyéb módon jelöljük a földön a családtagok helyét az állításban, és magunk állunk be egy-egy szereplő helyére megtapasztalni, mit érez. Az egyéni állításban sokkal többet beszélgetünk, így az általában 3-4.5órás ülést jelent. Az egyéni családállítás megfelelő azoknak, akik azt szeretnék,hogy idegen személyek bevonása nélkül hosszabb időn keresztül csak velük foglalkozzon az állítást vezető vagy nem tudnak egy egész napot szánni a családállításra. 

A testi és lelki bajok hátterében tudattalan sorsátvételek vagy saját életbeli történetek állhatnak. A családállítás a nehéz sorsokról szól, ezzel dolgozunk. Ha "átvett a csomag", leteheted, ha a tied, akkor is.
Ha egy "klán-taggal",család taggal valami életbevágóan rossz történt, akkor nehéz sorsa van . Az egyéni lelkiismereten túl működik egy "kollektív lelkiismeret"is, amely az egyén számára tudatosan nem - vagy nehezen - hozzáférhető. Ez az emlékezet tartalmaz mindent, ami a családunkban történt. Ha valakinek nehéz sors jutott, ha megsérülnek azok a törvényszerűségek, amelyek a családi rendszerre hatnak, akkor működési zavart okozhatnak a rendszerben. Ezt a zavart érzékelhetik a családtagok, akik tudattalanul, a szeretettől vezérelve "átveszik a nehéz sorsot", és annak ellenére, hogy akár nem is ismerték az illetőt, ugyanúgy élnek, éreznek, viselkednek, mintha az a rossz dolog velük történt volna meg. Mintha azt mondanák önmagukban: "majd én viszem a te terhedet". Az ilyen, tudattalanul ható fogadalmakat hozzuk a felszínre a családállítás segítségéve
l.     

A családállítás hatékony segítséget jelenthet például a következő problémák esetén: párkapcsolati nehézségek,önelfogadási problémák, sikertelenség érzése, pénzügyi nehézségek, testi-lelki problémák, családi kapcsolati nehézségek, munkahelyi problémák.............................

A valóság felismerése önmagában is gyógyító hatású, és magában hordozza annak a lehetőségét, hogy az elakadt, megrekedt energia újra áramolni tudjon az egyéni lélekben és a "családi lélekben" egyaránt.

                                       

BERT HELLINGER: A családfelállítás Bert Hellinger nevéhez fűződő terápia. 1992-től a Hellinger-féle családállítás rohamosan terjedt a német nyelvterületen, a kilencvenes évek végétől pedig az egész világon.                                                                                                                      Bert Hellinger 1925.12. 16.-2019.09.19.  Az Anton nevet kapta, később maga vette fel a Suit Bert nevet (Szent Suitbert után 637-713, aki a frizek apostola, vándorpüspök volt, nevének jelentése: gyorsaság vagy erő révén ragyogó). Hellinger filozófiát, teológiát és pedagógiát tanult. Tanulmányai után 16 éven át egy katolikus misszionárius rend tagjaként Dél-Afrikában dolgozott a zuluknál. Itt figyelte meg, hogy a természeti népeknél milyen nagy jelentősége és gyógyító ereje van az ősök tiszteletének.

Visszatérése után pszichoanalitikus lett, majd a csoportdinamika, a primerterápia, a tranzakció-analízis és különböző hipnoterápiás eljárások hatása alatt kialakította a saját munkamódszerét, a mára már világszerte ismertté vált családfelállítást. A módszert számos területen alkalmazzák, például a pszichoterápiában, a pszichoszomatikus orvoslásban, az életvezetési és nevelési tanácsadásban, a tágabb értelemben vett lelki gondozásban.

Bert Hellinger volt az, aki a nyugati terapeuták közül elsőként figyelt fel a jelenségre, hogy bizonyos felmenők sorsa hogyan befolyásolja az utódok életét. Megállapította, hogy a családban szigorú rend uralkodik és az emberek életében fellépő problémákat sokszor ennek a rendnek a megsértése okozza. Hellinger a szeretet rendjének nevezi ezt. Ezen kívül, minden olyan esemény, amely élet és halál kérdésében döntő jelentőségű, valamint a nehéz sors a felmenők között nagyon erősen hat a későbbi generációkra. Van tehát a tudattalanon keresztül ható családi emlékezet, mely összeköti a korábbi generációkat a most élőkkel.

Minden olyan esemény, amely nem az élet "normális" folyásához tartozik, megrendítheti a családot vagy a család egy tagját, akivel később, szeretetből egy utód azonosul, így próbálja jóvátenni a rosszat. Például, amikor valaki nem tud megszületni vagy születése után nem sokkal meghal. Minden gyermekhalál nagy jelentőséggel bír, sokszor még a fiatal felnőttként elhunytak sorsa is. Az életbe vágó sorscsapások és veszteségek tartoznak ide, a kitagadottak, a bűnt elkövetettek, az eltűntek, a megnyomorodottak, a gyilkosságok áldozatai és elkövetői.

CSALÁDI KÖTÖDÉSEK

"Ha az ember elfordul a szüleitől, sőt elítéli őket, azzal csak mélyebben belegabalyodik az ő sorsukba.
Van egy sziklaszilárd szabály, amely így szól: Aki nem ismeri el és nem vállalja a kötődést, az kötésben marad! Csak az tud - szeretetben - leválni a szüleiről, aki igent mond a saját eredetére. A szeretet az a híd, amely lehetővé teszi, hogy eloldódjunk tőlük, leváljunk róluk. Mindannyiunkat ez köt össze, de anélkül, hogy gúzsba kötne bennünket.
Azonban a gyerekek nemcsak a szüleikhez kötődnek, hanem a testvéreikhez, a szüleik testvéreihez, a nagyszülőkhöz stb. is. Annál erősebb a kötődés, minél közelebbi a rokonság és/vagy minél súlyosabb a sors, amelyet az a bizonyos családtag viselni (volt) kénytele
n....."

"Hétköznapi emberek a szüleink,bizony vannak hibáik- majdnem ugyanazok,mint nekünk magunknak-,ezért nőttünk fel és váltunk képessé arra,hogy megbirkózzunk a nehézségeinkkel. Éppen azért tudunk megfelelni az élet kihívásainak,mert a szüleink hibái felkészítettek rájuk. " Bert Hellinger


A "CSALÁDI LÉLEK" TÖRVÉNYEI

A szeretet rendjei/törvényei/:

"Mélyen a lélekbe kell nyúlnunk, ha meg akarjuk érinteni a Szeretet Rendjeit. "  

 Az odatartozás joga:  "Az egyik legalapvetőbb elv, melyet a családi rendszerre alkalmazhatunk, és amely minden tagot meghatároz, az az, hogy minden tag egyenlő joggal rendelkezik a családhoz tartozni. Sok családban és klánban bizonyos tagokat kizártak, egy nagybácsit például, aki a család fekete báránya volt, vagy egy törvénytelen gyermeket, akiről senki nem beszélt. Vagy néhány tag azt mondta: "Én katolikus vagyok, te pedig protestáns, és nekem mint katolikusnak több jogom van ide tartozni, mint neked." Vagy fordítva: "Mint protestáns, több jogom van ide tartozni, mivel én az igaz hitet követem. Te kevésbé vagy igazhitű, mint én, ezért kevesebb jogod van ide tartozni." A vallás ma már nem játszik ekkora szerepet, de más dolgoknak még mindig nagy a jelentőségük, mint például a foglalkozás, a nemzeti hovatartozás, a bőrszín vagy a nemi identitás. Olykor, ha egy gyermek meghal, a szülők a következő gyermeknek ugyanazt a nevet adják. Ezzel ténylegesen azt mondják a meghalt gyermeknek: "Te nem tartozol ide többé. Van valaki, aki helyettesít." A meghalt gyermek még a nevét sem tarthatja meg. Sok családban ezeket a gyermekeket nem is számolják bele a gyermekek számába, és meg sem említik őket. A családhoz tartozás alapvető joga megsérül, amikor azt megtagadják tőlük. Az úgynevezett erkölcsösség - különösen, amikor némely tagok azt gondolják, hogy ők jobbak, mint a többiek, és így föléjük helyezik magukat - valójában azt üzeni: "Több jogunk van ide tartozni, mint nektek". Ha csúnyán beszélünk más családtagokról, és ha úgy kezeljük őket, mintha rosszak volnának, azzal azt mondjuk nekik: "Kevesebb jogotok van ide tartozni, mint nekünk". Ilyen esetekben a "jó" azt jelenti, hogy nekem több jogom van ide tartozni, a "rossz" pedig azt, hogy neked kevesebb.

A hely és az idő törvénye:       A Hellinger-féle családállítás elvei szerint ebben a rendszerben minden egyes családtagnak megvan a maga helye,akárcsak egy kirakós játékban.Fontos,hogy mindenki a saját helyén legyen,mert csak akkor élhet jól. Az ember a szülők segítsége által kapja az életet, ezért számára mindig a szülő a Nagy, ő maga pedig a Kicsi. Akkor ha a  gyerek a szülővel egy szinten lévőnek éli meg magát, (pl. aktívan beleavatkozik a szülők párkapcsolatába, pártot fog és tanácsot ad), vagy még szülőjénél is nagyobbnak éli meg magát (pl.meg akarja adni azt amit a szülő nem kapott meg az saját szüleitől), akkor élményszinten egy vagy két generációs létrafokkal feljebb ugrik a saját helyénél. Így nem tudja a saját életét élni, gyökértelenné és stresszessé válik. Élményeiből hiányzik a gyerek-lét, amit majd nagy valószínűséggel a párkapcsolatában fog megpróbálni pótolni. Rend van vízszintes irányban is: az azonos generációs létrafokon állók között van első, második, harmadik, sokadik aszerint, hogy ki hányadikként érkezett a családi rendszerbe. Van első, második, sokadik gyerek, és van első, második, sokadik fontos kapcsolat az ember felnőtt életében. Ha elveszik valakitől az őt megillető helyet, akkor azt a rendszer mintegy "jóváteszi". 

A kiegyenlítődés törvénye:              Hellinger meglátása szerint a családi, ill. rendszerlélekben egy teljesen igazságtalan és tudattalan csoport-lelkiismeret működik: ha a tagok közül valakivel valami életbevágóan rossz történik, akkor másvalaki, rendszerint egy később született elkezd ugyanúgy élni, érezni és viselkedni, mintha az a rossz dolog vele történt volna meg. Ebben a másvalakiben tehát olyan érzések, érzelmek keletkeznek, mintha őt közösítették volna ki, mintha ő vesztette volna el korán a szüleit, a szerelmét, a gyerekét, mintha őt érte volna az a sorscsapás. Úgy él, mintha azt mondta volna a lelkében:

"Kedves szülőm, nagyszülőm, rokonom, inkább én viszem helyetted ezt a nehéz sorsot, mint Te."

"Ha menned kellett, akkor követlek - a betegségbe, a rossz sorsba, a halálba."

"Majd én átélem helyetted a nehéz érzelmeidet"

"Ha Te nem lehettél boldog, akkor én se leszek az."

"Ha kitagadtak, majd én képvisellek."

"Majd én vezekelek helyetted."

Ha a Hellinger-féle törvények ismeretében vizsgáljuk meg, hogy miért nem sikerül úgy élnünk, ahogy szeretnénk, nagyon gyakran derül ki az, hogy a családunkban megsérült a rend, a családállítás három törvényének valamelyike, és a rendszerben, azaz a családi lélekben beindulnak a kiegyenlítő (jóvá tevő) akciók és működésmódok. Más szóval működésbe lép a Hellinger-féle rendszer-lelkiismeret, melynek megnyilvánulásaként pl. egy gyerek kezd el érthető okok nélkül rosszul élni, vagy valamilyen testi-lelki tünetet mutatni. Mivel ilyenkor az okok nem a saját élettörténetben vannak, mindaddig eredménytelenek maradhatnak a testi és lelki kezelések, amíg a fenti rejtett, tudattalan fogadalom a napvilágra nem kerül, és fel nem oldódik. A ma még újszerűnek ható módszer eddig számos terápia-rezisztens esetben hozott gyors és látványos javulást. Sokszor megszűntek a saját élettörténet alapján érthetetlen depressziók, teljesítménybeli és kapcsolati kudarcsorozatok, öngyilkossági hajlamok, és amennyiben még nem alakultak ki gyógyíthatatlan irreverzibilis változások, a testi betegségek is javultak.

                                                                                                                                          


A családfelállítás alapvetően a családi rendszerhez kötődő "elakadásokból" fakadó problémákra nyújt megoldást, és nem helyettesíti a pszichoterápiás kezeléseket és más szakorvosi kezelést!

A családfelállításon a jelentkezők saját felelősségükre vesznek részt!

RENDSZERÁLLÍTÁS: A családi rendszeren túl, máshol is kapcsolódunk emberekhez, helyzetekhez.Ezekben a helyzetekben is nagyon lényeges, hogy REND legyen. Amikor rend van, jól működnek a dolgok!  Azonban ha felborul a rend, feszültségek,nézeteltérések keletkeznek, egyre nagyobb káosz,zűrzavar alakul ki.                                                                          

Milyen helyzetekben segít a rendszerállítás?

Munkahelyi problémák,konfliktusok, ami folyamatos gondot okoz neked.

Vezető beosztásban vagy és szeretnéd jól végezni a munkádat.Esetleg folyamatos nézeteltérésed van a beosztottakkal. Széthúzás van a csapatodban.

Vállalkozásod nem úgy működik,ahogy szeretnéd,problémáid vannak.

Egy vállalkozásba szeretnél kezdeni.Szeretnél információt kapni a lehetőségekről,a leendő munkatársaidról.

A családon kívül lényegében bármilyen csoportot,társas rendszert és kapcsolatot fel lehet állítani. Nem csak személyeket,hanem bármilyen társas egységet /népeket,vallásokat,régiókat,pártokat.../,betegségeket és tüneteket,helyeket,vagy elvont,szimbolikus elemeket/belső képeket,hiedelmeket.../.                                                  Lényegében nincs olyan dolog amit egy állításban ne lehetne megszemélyesíteni.

Az állításon megláthatod , hogy min kellene változtatni,mi a jelenlegi elakadás oka, mivel lehet megoldani a helyzetet. Megláthatod, hogy ki az aki melletted van, és ki az aki folyamatosan  ellened tesz mindent. . "Átalakíthatod" a "rossz" rendszert és kialakíthatsz egy harmonikus,  jól működő RENDET!


A Hellinger terápia  a családi rendszerhez kötődő "elakadásokból" fakadó problémákra nyújt megoldást, és nem helyettesíti a pszichoterápiás kezeléseket.

A családfelállításon a jelentkezők saját felelősségükre vesznek részt!

További információ,jelentkezés :gyogykovacs@freemail.hu

             06209-628-748 Kovács Szilvia

"A legmélyebb szeretetként éli át mindenki, ha elfogadják őt olyannak, amilyen. Mindenki szükségszerűen olyan, amilyen, nem is tudna másmilyen lenni. Mindenki attól ő maga, hogy olyan, amilyen. Bár az illető másmilyen, mint én vagyok, és én másmilyen vagyok őhozzá képest, de mindketten elfogadjuk egymást. Ez a tulajdonképpeni szeretet. Nem az, hogy átölelek valakit, vagy ilyesmi. Az csak a felszínesség."   Bert Hellinger